Algemene bepalings en voorwaardes

Algemene bepalings en voorwaardes

 • Werknet is nie ’n werwingsagentskap nie; werkgewers en werknemers moet self poste soek en oplaai om dan die ideale werk of kandidaat te vind.
 • Werkgewers sal slegs CV’s ontvang van persone wat vir spesifieke poste aansoek doen.
 • Alle inligting van werknemers word beskerm en jou profiel sal slegs besigtig kan word wanneer jy vir ’n spesifieke pos aansoek doen.
 • Dit is die werkgewer se verantwoordelikheid om poste van die stelsel af te verwyder sodra dit gevul is.
 • Solidariteit aanvaar geen verantwoordelikheid vir poste wat nie gevul word nie of vir enige werknemers wat nie in poste aangestel word nie.
 • Werknet is ʼn aanlyn selfhelpplatform waar werknemers en werkgewers mekaar kan ontmoet. Maak seker dat die inligting wat jy verstrek, korrek is en by die korrekte veld ingevul word om foute en onsuksesvolle aansoeke te voorkom.

Gebruiksbepalings en -voorwaardes vir Kandidate

 • Slegs poste in Suid-Afrika mag op Werknet geadverteer word.  Indien die pos nie in Suid-Afrika is nie, mag dit van die webblad verwyder word.
 • Alle WerkNet-dienste wat aansoeke vir werk doen, is gratis.
 • U vrywaar WerkNet teen alle eise, aksies, kostes, laste, koste en uitgawes aangegaan op enige rekening as gevolg van die notering of voorgenome aanbieding van ‘n CV deur u op www.WerkNet.co.za of enige verwante webwerf.
 • WerkNet doen alles in hul vermoë om te verseker dat Aansoekerdata streng vertroulik hanteer word. U sal egter nie WerkNet aanspreeklik hou indien u CV onwettig van die WerkNet-webwerf gekopieer word deur ongemagtigde middele en / of sonder toestemming versprei word nie.
 • Terwyl WerkNet voorsorgmaatreëls tref om te verseker dat die WerkNet-webwerf vry van virusse is, kan WerkNet nie waarborg dat lêers wat gelaai word om via die webwerf gebruik te word of per e-pos afgelaai word deur die webwerf vry is van infeksie of virusse nie, wurms, of ander skadelike programme nie. U is verantwoordelik vir die implementering van voldoende beskermende sagteware op u stelsel wat u spesifieke databeveiligingsvereistes sal bevredig en om ‘n middel wat buite u werkstasie is, te handhaaf vir die heropbou van enige verlore data.
 • U stem in om voorsorgmaatreëls te tref om te verseker dat u CV op WerkNet vry is van virusse of ander vernietigende kode.
 • WerkNet behou die reg voor om enige CV van sy webwerf (s) te verwerp of te verwyder vir watter rede dan ook.
 • U stem in dat die informasie soos deur u verskaf op u profile waar en korrek is.
 • U stem te alle tye in om enige inligting of produkte wat deur WerkNet verskaf word, te hanteer op ‘n wyse wat voldoen aan alle toepaslike wette van Suid-Afrika, of enige ander relevante jurisdiksie (insluitende, sonder beperking, privaatheids- en kopieregwette).
 • Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, sluit WerkNet en sy geassosieerdes alle aanspreeklikheid vir enige verlies of skade (insluitend indirekte, spesiale of gevolglike verlies of skade) voortspruitend uit die gebruik van enige dienste wat deur WerkNet verskaf word. WerkNet sal nie onder hierdie paragraaf aanspreeklik wees nie, aangesien die versuim om dienste behoorlik te lewer, gedeeltelik of geheel en al aan u handelinge of weglatings toeskryfbaar is.
 • U stem in om WerkNet en sy geassosieerdes ten volle te vrywaar teen enige werklike of voorwaardelike aanspreeklikhede aangegaan met betrekking tot enige optrede of eise wat deur enige persoon teen WerkNet gebring is as gevolg van ‘n werklike of beweerde oortreding deur u van enige wet of sodanige ander aksies of eise wat verband hou met die voorsiening van dienste deur WerkNet aan u.
 • U mag nie u regte en verpligtinge aan enige ander persoon toewys of oordra sonder WerkNet se vooraf skriftelike goedkeuring nie (wat nie onredelik weerhou sal word nie).
 • Hierdie ooreenkoms word beheer deur die wette van Suid-Afrika. U onderwerp onherroeplik en onvoorwaardelik aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika en doen afstand van enige beswaar dat regstappe in daardie howe gebring word op grond van plek of ongerieflike forum.
 • WerkNet behou alle intellektuele eiendomsregte vervat in die data wat op WerkNet gestoor is en dienste wat deur WerkNet verskaf word, en jy stem in om nie enige van WerkNet se regte te skend sonder WerkNet se voorafgaande skriftelike toestemming nie. Dit sluit in die gebruik van publieke domein inligting wat op WerkNet verteenwoordig word.
 • U stem in om nie die WerkNet-infrastruktuur of tegnologie te gebruik om enige diens aan WerkNet te bemark nie.

Gebruiksbepalings en -voorwaardes vir Adverteerders

 • WerkNet is daartoe verbind om voortdurend die aantal antwoorde op advertensies van die kliënt te optimaliseer en die gehalte en hoeveelheid van die soekbare aansoeke te verbeter. Dit sluit in:
 • Werk saam met verskeie medewerking vennote in alle media (insluitend aanlyn-, aflyn-, televisie-, mobiele en bewegende prente media en enige nuwe vorme van media). Die kliënt gee WerkNet hiermee die reg om dienselemente sonder voorafgaande kennisgewing in aanlyn- en aflynmedia, gedrukte media en klank- en video-media te publiseer. WerkNet gee spesiale aandag aan die beeld en kwaliteit van sy samewerking vennote:
 • Verseker ‘n gebruikersvriendelike leesbaarheid op alle toestelle deur die vertoning van advertensies te optimaliseer.
 • Sover WerkNet die e-pos adres van die kliënt in verband met ‘n bestelling verkry het, kan WerkNet ook na die einde van die kontrak inligting, vraelyste en ander kommersiële kommunikasie oor soortgelyke dienste deur WerkNet per e-pos stuur. Die kliënt kan enige tyd met ingang vir die toekoms sonder enige vormvereistes en gratis aanteken. WerkNet sal inlig oor die reg om by elke e-pos aan te meld.
 • WerkNet behou die reg voor om nie bestellings wat deur die kliënt geplaas is, uit te voer of dienselemente wat reeds gepubliseer is, te onttrek indien hulle die wetlike bepalings, amptelike regulasies, die regte van derde partye of goeie sedes of die bepalings van WerkNet oortree nie (“onwettige inhoud “). Dit geld ook as skakels wat ingesluit is in die dienselemente van die kliënt direk of indirek lei tot bladsye wat onwettige inhoud bevat. WerkNet sal slegs verplig wees om onwettige inhoud te verwyder wat wetlike bepalings oortree en / of op versoek van die kliënt. Die kliënt onderneem om WerkNet te vrywaardie en WerkNet onskadelik te hou teen alle betalings en regskoste aangegaan weens onwettige inhoud of oortreding van die wet op die eerste vraag.

In die besonder sluit dit die volgende inhoud in:

 • Indien ‘n selfstandige of vryskut werk gepos word, moet dit uitdruklik verklaar word dat die werk selfstandig of vryskut is.
 • Indien die kandidaat betalings of beleggings moet doen (insluitend opleiding en / of reisgeld), moet dit duidelik in die dienselement uitgelê word. Dieselfde geld waar ‘n kommissie betaal word vir die lok van nuwe lede aan ‘n geslote stelsel.
 • Dienselemente moet verwys na ‘n spesifieke vakante pos of poste.
 • Advertensies vir klub-lidmaatskap en ponzi-skemas, piramiedeverkope of soortgelyke word nie toegelaat nie. Webwerwe wat gekoppel is aan advertensies moet voldoen aan wetlike vereistes en moet veral ‘n afdeling hê wat die wettige inligting bevat wat nodig is ooreenkomstig Suid-Afrikaanse statutêre pligte en regte.
 • Dienselemente mag nie die diskriminasie wet oortree nie.
 • Alhoewel die voormelde vereistes nagekom word, moet geen inhoud gepubliseer word behalwe die inhoud wat verband hou met die posisie of werk wat irrelevant is vir die werksoek, soos bv. kompetisies, gebeure sonder loopbaan relevansie, blote verkoopsveldtogte ens.

As hierdie vereistes nie nagekom word nie, word die inhoud as onwettige inhoud beskou soos per klousule

 • WerkNet dra geen verantwoordelikheid vir die ontvangs van data, tekste vir advertensies of die ooreenstemmende stoormedia nie en is veral nie verplig om hierdie items van die kliënt te behou of terug te stuur nie.
 • WerkNet is geregtig om gemagtigde agente te gebruik.
 • Die kliënt is verantwoordelik vir die opstel en rangskikking van sy infrastruktuur ooreenkomstig die heersende stand van sake, sodat dit nie ‘n teiken of ‘n ontwrigtingskwessie word wat die internetdiens wat deur WerkNet verskaf word, of probleme en foutvrye netwerkbedrywighede in die algemeen kan beïnvloed nie.
 • Die kliënt waarborg dat al sy inhoud of gedeeltes daarvan wat hy op die internet gepubliseer het of vir WerkNet vir publikasie gegee word, nie deur derdeparty regte gehinder word nie. Die kliënt sal WerkNet vrywaar en WerkNet vrywaar teen enige skade wat WerkNet aan die eerste eis van ‘n oortreding van hierdie bepaling ly.
 • Vir werkdienselemente wat gepubliseer of gebruik word op webwerwe wat nie deur WerkNet PTY bedryf word nie, is beperkte bykomende vereistes en beperkings van toepassing. Let asseblief daarop dat in ander lande sekere bykomende vereistes en beperkings mag geld. Dit moet nagekom word. Spesifieke inligting oor addisionele vereistes en beperkings vir webwerwe wat nie deur WerkNet PTY Beperk bedryf word nie, word op versoek verskaf.
 • Hierdie kontrak dra geen (intellektuele) eiendomsreg, lisensie of gebruiksreg van WerkNet na die kliënt oor nie. Al die regte van WerkNet (insluitend maar nie beperk tot kopiereg, handelsmerkregte, databasisregte, logos, titels en enige ander kommersiële regte) bly WerkNet se (intellektuele) eiendom sonder beperking.
 • Alle materiaal en inhoud wat deur WerkNet gepubliseer word, is onderworpe aan WerkNet se intellektuele eiendomsregte (kopiereg, handelsmerkregte en sui generis databasisregte), behalwe vir die individuele elemente van sodanige materiaal en inhoud wat deur die kliënt ontwerp is of ‘n derde party wat reeds onderhewig is aan ‘n kliënt of derde party se intellektuele eiendomsregte en wat nie deur WerkNet gewysig / hersien is nie.
 • Die kliënt is verantwoordelik om te verseker dat die inhoud wat gepubliseer word, voldoen aan persreg, mededingingsreg en ander toepaslike bepalings.
 • Deur die bestelling te plaas, waarborg die kliënt dat hy al die nodige regte, kopiereg en bykomende kopiereg verkry het wat benodig word vir die publikasie van sy data en inhoud op die internet.
 • Alle aanspreeklikheidseise sal tydsbeperk word na een jaar vanaf die datum waarop die kliënt bewus was of moes gewees het sonder om growwe nalatigheid van die kliënt wat aanleiding gegee het tot sodanige eis.
 • WerkNet sal aanspreeklik wees vir skadevergoeding – ongeag hul regsgrondslag – in geval van growwe nalatigheid en voorneme sowel as vir skade as gevolg van dood, beserings van die liggaam of gesondheid, indien WerkNet bedrieglik ‘n gebrek verberg het of sy afwesigheid gewaarborg het asook vir eise onder produkaanspreeklikheidsreg. In ander gevalle sal WerkNet slegs aanspreeklik wees vir skade wat voortspruit uit die oortreding van ‘n noodsaaklike kontraktuele verpligting (‘n verpligting wat nagekom moet word om die korrekte uitvoering van die ooreenkoms moontlik te maak en wat die kliënt gewoonlik vertrou en kan vertrou dat dit nagekom sal word) ; In hierdie geval is die aanspreeklikheid egter beperk tot normale skade wat onder die kontrak voorsienbaar is.
 • As ‘n eis deur ‘n derde party publikasie aangevra word teen die kliënt weens ‘n beweerde skending van patente, kopiereg, handelsmerke of besigheids geheime as gevolg van ‘n diens deur WerkNet (“IPR-inbreuk”), sal WerkNet die kliënt van alle koste vrywaar ( insluitend redelike koste vir regverdige verdediging) en eise wat by die kliënt ontstaan weens finale besluite van ‘n bevoegde hof of enige skikkingsooreenkoms wat deur WerkNet aangegaan is, met dien verstande dat (i) die IPR-oortreding nie deur die kliënt veroorsaak is nie, bv. in die geval van publikasie van onwettige inhoud soos per klousule 6.6, (ii) bly WerkNet die volle kontrole om enige eise te verdedig weens ‘n IPR-oortreding en (iii) die kliënt redelike ondersteuning en alle inligting verskaf om WerkNet in staat te stel om sy verpligtinge hierna te vervul . Die skadeloosstelling in hierdie klousule is nie van toepassing op enige maatreëls of verklarings wat sonder WerkNet se voorafgaande goedkeuring gedoen is nie en sal nie van toepassing wees indien die kliënt ‘n IPR-oortreding voortgaan nadat hy van veranderinge of wysigings ingelig is wat ‘n oortreding sou vermy het nie. Indien ‘n IPR-inbreuk deur ‘n bevoegde hof bepaal word of as WerkNet moontlike oortreding van IPR oorweeg, kan WerkNet na eie goeddunke (i) op eie koste sy dienste vervang of verander sodat geen IPR oortree word nie, (ii) verkry word ‘n uitbuiteringsreg om die IPR vir die kliënt te gebruik, of (iii) indien maatreëls ingevolge (i) en (ii) nie redelik of moontlik is nie, die ooreenkoms met onmiddellike effek beeindig. Die kliënt moet WerkNet dadelik skriftelik in kennis stel indien hy bewus word van sodanige oortredings van derdeparty-intellektuele eiendom.
 • WerkNet behandel as vertroulik alle inligting wat ingevolge hierdie kontrak gelewer word, wat vertroulik gemerk is. Hierdie verpligting van WerkNet sal ook voortduur nadat hierdie kontrak verstryk het.
 • By aanvaarding van die aanbod, stem beide partye in om wedersyds te voldoen aan alle toepaslike privaatheids- en databeskermingswette.
 • Die kliënt word in ooreenstemming met die databeskermingswette aangeraai dat WerkNet sy data in ‘n masjienleesbare vorm berg en gebruik dit volgens die doel van hierdie kontrak.
 • Dit is die verantwoordelikheid van die kliënt om enige ID, wagwoord of gebruikersnaam of ander sekuriteits toestel wat vir die gebruik van die dienste gebruik word, met behoorlike omsigtigheid en versigtigheid te behandel en om alle nodige stappe te doen om te verseker dat hulle vertroulik, veilig, behoorlik gebruik word en word nie aan ongemagtigde persone bekend gemaak nie. Die kliënt sal verantwoordelik gehou word vir enige gebruik van sy wagwoord of sy gebruikersnaam deur derde partye, tensy die kliënt bewys lewer dat die toegang tot so ‘n wagwoord of gebruikersnaam deur sodanige derde partye nie deur hom geoorloof is nie. Die kliënt moet WerkNet onmiddellik in kennis stel indien dit waarskynlik is of bekend word dat iemand wat nie gemagtig is nie, sy wagwoord of gebruikersnaam gebruik of as dit op enige ongemagtigde wyse gebruik word of waarskynlik sal gebruik word. In geval van ‘n verbreking van enige wesenlike verpligtinge van die kliënt ingevolge hierdie kontrak, veral met inbegrip van maar nie beperk nie tot die inbreuk op enige verpligting in hierdie artikel beskryf, is WerkNet geregtig om die werking van sy dienste onmiddellik te onderbreek.
 • Die inhoud wat gepubliseer moet word, moet aan die volgende vereistes voldoen; andersins word dit beskou as onwettige inhoud met die gevolge soos in klousule 6.6 van WerkNet se algemene bepalings en voorwaardes:
 • Binne ‘n werkadvertensie word slegs skakels na die gekontrakteerde maatskappy se aanlyn-teenwoordigheid toegelaat.
 • Teksverwysings en / of skakels binne ‘n werksadvertensie vir verdere werksaanbiedinge wat nie by WerkNet gepubliseer word nie, word nie toegelaat nie. Dit sluit die vakante poste in op die webwerf van die kliënt.
 • Skakels na mededingers van WerkNet is nie toegelaat nie, tensy die kliënt self mededinger van WerkNet is en skakels na sy eie aanlyn-teenwoordigheid.
 • Alle inhoud van ‘n werk advertensie moet direk sigbaar wees vir die gebruiker. Tensy uitdruklik deur WerkNet aangebied as deel van Sekere advertensies, interaktiewe elemente wat deur bv. klik of muis oor, en die kliënt se eie opsporingskodes word nie toegelaat nie. In elk geval moet skakels wat lei tot eksterne bladsye so ontwerp word dat dit moontlik is dat hulle na eksterne bladsye skakel.
 • Skakels word slegs toegelaat as “geen volg” skakels, dws hulle moet so ingestel word dat hulle nie deur soekenjins gebruik word om die skakel gewildheid te evalueer nie. • Alle inhoud van ‘n werksadvertensie moet aan WerkNet oorhandig word en mag nie rame of enige ander vorm van aflaai via ander bedieners insluit nie.
 • Geen invloed buiten die opsies wat deur WerkNet verskaf word (indeksering en kategorisering, titel en sigbare teks van die advertensie) word toegelaat nie. Dit sluit veral in onsigbare tekste (bv. Wit teks voor wit agtergrond, teks agter ‘n prent, gebruik van ‘n SSV om teks te verberg, gebruik van lettergrootte 0) en onsigbare skakels.
 • Indeksering en kategorisering, titel en sigbare teks van die advertensie moet verband hou met die posisie wat in die advertensie aangebied word.
 • ‘n Werksadvertensie moet die maatskappy se naam en ‘n beskrywing van die maatskappy bevat, ‘n posbeskrywing, ‘n profiel van vereistes, die plek van werk en ‘n manier om aansoek te doen, tensy anders met WerkNet gekontrakteer.
 • Die posbeskrywing mag nie na verskillende werkgeleenthede verwys nie. Dit moet die werkstitel bevat en die werk en take beskryf. Die posbeskrywing moet die vakante werk korrek beskryf en moet nie misleidend wees nie.
 • ‘n Werksadvertensie mag nie in verskillende taal weergawes gepubliseer word.
 • WerkNet is toegelaat, maar nie verplig nie, om advertensies te publiseer op webwerwe wat deur WerkNet besit en bedryf word, en gerig is op sekere professionele kategorieë (“Kanale”) en mag na eie goeddunke publikasie op kanale weier. Daarbenewens is WerkNet geregtig, maar nie verplig nie, om advertensies in ander media, offline of aanlyn of per druk te publiseer of advertensies te versprei aan derde partye vir verdere publikasie. WerkNet werk saam met mediapartners vir hierdie doel en gasheer die WerkNet-werkbord of dele daarvan op verdere URL’s sonder om vooraf toestemming van die kliënt te versoek. ‘N Lys van medewerkende mediapartners kan by WerkNet aangevra word. Die publikasie in ander media of met samewerking vennote, bv. in die geval van mobiele optimale advertensies, kan in ‘n ander en / of gestandaardiseerde uitleg gemaak word. WerkNet sal nie addisionele fooie hef vir sulke bykomende prestasie nie.
 • Die kliënt is bewus daarvan dat inhoud wat op die internet gepubliseer word, deur soekenjins soos Google en ander gekruip word en dat hierdie soekenjins die gepubliseerde inhoud argiveer.
 • Aanbiedings en tariewe vir internasionale transaksies kan verander totdat die spesifieke advertensie geplaas is en afhang van WerkNet se voortgesette samewerking met sy medewerking vennote in die onderskeie lande. ‘N Verandering van WerkNet se voorwaardes vir internasionale transaksies gee nie die kliënt die reg om raamwerkooreenkomste te beëindig nie.
 • Die kliënt word aangeraai en stem saam dat WerkNet nie die ongeoorloofde publikasie van poslys deur derde partye kan voorkom nie. WerkNet sal egter, onderworpe aan tegniese en wetlike beperkings, sy beste pogings gebruik om sodanige ongeoorloofde publikasie te voorkom. Die kliënt stem daartoe in.
 • Die kliënt sal hierby aan WerkNet enige regte toeken in die eienaarskap van ‘n databasis wat mag bestaan ten opsigte van enige veelvoudige advertensies wat aan WerkNet gelewer word vir publikasie. In die besonder erken die kliënt dat WerkNet die vervaardiger van die databasis van sulke poslys is en die enigste databasis reg het op die kliënt se poslys wat in die databasis deur WerkNet gepubliseer is.
 • WerkNet streef daarna om die resultate op www.WerkNet.co.za te optimaliseer, met die doel om optimale resultate vir kliënte te behaal. Wat die kategorisering van advertensies deur die kliënt gedoen word, is die kliënt verplig om dit op ‘n korrekte en redelike manier te doen. WerkNet behou die reg voor om die kategorisering na goeddunke te wysig. Die kliënt kan nie aanspraak maak op die publikasie van sy advertensies in spesifieke kategorieë wat hy gekies het nie.
 • “Doen aansoek” skakelings word op die werf vertoon wanneer hulle werkadvertensies op WerkNet se werkbord oproep. Deur op die “Doen Aansoek” -knoppie te klik, verskyn ‘n gestoor aansoekvorm waar kandidate hul kontakbesonderhede kan invul, hul CV en ander aansoekdokumente heg. WerkNet se mobiele, geoptimaliseerde werksaansoekvorm sal outomaties vertoon word wanneer werkadvertensies via mobiele toestelle opgeroep word.
 • Hierdie bykomende bepalings en voorwaardes rakende die CV Databasis is bykomend tot ons algemene bepalings en voorwaardes en geld in geval van twyfel. WerkNet bedryf databasisse op die internet wat CV’s van werksoekers bevat (“kandidaat”). Kandidate kan hul profiele of CV’s in die databasisse invul. Deur die CV te aktiveer, publiseer die kandidaat die CV, dat sy persoonlike data direk toeganklik is in die databasis (“openbare profiel”). Die kliënt wat ‘n toegang tot die CV-databasis beveel, kan regstreekse openbare profiele sien en die kandidate agter die profiel kontak.
 • WerkNet verleen slegs toegang tot die CV databasis aan kliënte vir hul eie persoonlike behoeftes. Geen kliënt mag toegang tot die CV-databasis of anonieme profiele aan derde partye stuur nie. Dit is nie toegelaat om toegang tot die CV-databasis te verkry vir die toewyding van kliënte nie. Geen kliënt mag diep skakels van sy eie webwerf na die CV-databasis (“Deep Links”) plaas nie. WerkNet behou die reg voor om onmiddellik regstappe teen enige oortreding van hierdie klousule aan te gaan sonder om vooraf kennisgewing te gee.
 • Die kliënt kan van sekere funksies gebruik maak in die CV databasis. Die diens sluit geen data rugsteun vir die kliënt in nie. Data kan te eniger tyd verwyder of verwyder word van die back-office sonder voorafgaande waarskuwing. Data sal outomaties van die CV-Sentrum verwyder word vir data beskerming redes sodra ‘n kandidaat sy CV uit die databasis verwyder. Die CV-databasis moet nie gebruik word vir enige doeleindes wat die diskriminasie reg oortree nie.
 • WerkNet erken dat sy KLIËNTE verbruikers kragtens die Wet op Verbruikersbeskerming en Regulasies mag wees en in soverre enige transaksies ingevolge die Wet op Verbruikersbeskerming beskerm word, moet enige klousule ten opsigte van sodanige transaksie ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes geïnterpreteer word met die KLIËNT se regte in gedagte. Net so erken en bevestig die KLIËNT dat, vir sover dit nie in stryd is met die Wet op Verbruikersbeskerming en Regulasies nie, die KLIËNT sy verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes nakom.
 • Die kliënt waarborg dat hy sal voldoen aan alle wetlike bepalings, regte van derde partye en goeie sedes.
 • In die besonder waarborg die kliënt dat hulle nie die persoonlike data van kandidate stuur of andersins kommunikeer om hul vertroulikheid te respekteer nie en om te voldoen aan alle toepaslike data-beskerming en privaatheid reëls. WerkNet erken dat sy KLIËNTE verbruikers kragtens die Wet op Verbruikersbeskerming en Regulasies mag wees en in soverre enige transaksies ingevolge die Wet op Verbruikersbeskerming beskerm word, moet enige klousule ten opsigte van sodanige transaksie ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes geïnterpreteer word ten einde gee gevolg aan die KLIËNT se regte. Net so erken en bevestig die KLIËNT dat, vir sover dit nie in stryd is met die Wet op Verbruikersbeskerming en Regulasies nie, die KLIËNT sy verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes nakom.
 • Die kliënt onderneem om WerkNet te vrywaar teen alle verliese, koste, eise, skadevergoeding of ander uitgawes wat deur die kliënt veroorsaak word, tensy WerkNet verantwoordelik is.
 • Kandidate is verantwoordelik vir die voltooiing van hul kandidaatprofiele. Daarom waarborg WerkNet nie hul volledigheid, korrektheid, akkuraatheid of toeganklikheid nie. WerkNet waarborg nie ‘n mate van reaksie nie.
 • Die data van werksoekers wat op die WerkNet-werwe registreer (“kandidate”) is streng vertroulik en mag slegs gestoor word, of gebruik word volgens die toepaslike databeskermingswette. Die kliënt is slegs geregtig om kandidate te kontak om konkrete vakatures te vul. WerkNet is geregtig om die rekening van die kliënt te sluit en toegang tot kandidaat data in gevalle van oortredings deur die kliënt te weerhou.
 • Die kliënt word aangeraai dat spesiale bepalings van toepassing is op data-oordragte buite die grense van die Republiek van Suid-Afrika. Oor die algemeen vereis sulke data-oordragte die toestemming van die kandidaat – selfs as die oordrag binne ‘n korporatiewe groep plaasvind.
 • As persoonlike data verwerk word, is die kliënt verplig om alle toepaslike databeskermingsregulasies na te kom deur toepaslike ooreenkomste met sy werknemers te sluit en / of deur voldoende organisatoriese maatreëls te tref. Dit geld veral vir die versameling, verwerking, redigering, oordrag en uitvee van data. WerkNet is geregtig om die persoonlike data van die kliënt te stoor en kan hierdie data binne die omvang van hierdie kontrak verwerk.
 • Hierdie beskrywing van dienste is omvattend.

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog