Volgens Artikels

Beskerm jou en jou werknemers teen ongelukke in die werkplek

As die eienaar van ’n besigheid is dit noodsaaklik dat jy nie net die veiligheid van jou werkers verseker nie, maar dat jy ook jou besigheid beskerm in die geval van ’n ongeluk of besering tydens werksaamhede.

Die Vergoedingsfonds is ingestel om jou en jou werknemers se belange in hierdie verband te beskerm. Die Vergoedingsfonds betaal vergoeding aan werknemers wat as gevolg van die aard van hul werk beseer word of siektes opdoen.

Indien jy een of meer werknemers het, moet jy by die Vergoedingsfonds registreer en jaarlikse assesseergeld betaal. Indien jy by die Vergoedingsfonds registreer en die jaarlikse assesseergeld betaal, word jy beskerm teen eise deur werknemers wat in die loop van hul diens beseer word, en werknemers word beskerm teen finansiële verlies indien hulle by die werk beseer word.

Die Fonds word gedek deur die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes (Wet 130 van 1993: COIDA) en die Wysigingswet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes (Wet 61 van 1997).

Volgens die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) “sterf daar na raming elke jaar 2,3 miljoen werkers aan beroepsongelukke en werkverwante siektes. Daarbenewens ly baie miljoene werkers onder niefatale beserings en siektes. Dit skep ’n kolossale sosiale en ekonomiese las vir ondernemings, gemeenskappe en lande, om nie eers te praat van die ontsettende menslike en finansiële probleem vir werkers en hul gesinne nie.”

Die ILO verklaar voorts dat daar ’n ooglopende en dringende behoefte aan voorkoming is. “Die oorgrote meerderheid werkplekongelukke en -siektes is voorkombaar, maar goeie voornemens is nie altyd geïmplementeer of volgehou nie. Hoewel sommige in die versoeking kan kom om beroepsveiligheid en gesondheid (BVG) te besnoei, veral tydens ’n ekonomiese afswaai, bly dit waar dat ‘goeie veiligheid goeie besigheid beteken’.”

Volgens die departement van arbeid is die Wet op Vergoeding vir Beroepsbesering en Siektes van toepassing op:

 • Alle werknemers; en
 • los en voltydse werkers wat as gevolg van ’n werkplekongeluk of werkverwante siekte –
 • beseer, ongeskik of gedood word; of
 • siek word.

Uitgesluit is:-

 • Werkers wat vir minder as 3 dae heeltemal of gedeeltelik ongeskik is;
 • huishulpe;
 • enigiemand wat militêre opleiding ondergaan;
 • lede van –
  • die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, of
  • die Suid-Afrikaanse Polisiediens;
 • enige werker wat skuldig is aan opsetlike wangedrag, behalwe as hy of sy ernstig vermink of gedood word;
 • enigiemand wat vir 12 maande of langer ononderbroke buite die RSA werk;
 • werkers wat hoofsaaklik buite die RSA werk en slegs tydelik binne die RSA werk.

 

Registrasie by die Vergoedingsfonds

Werkgewers moet vorm W.As2 invul om by die Vergoedingsfonds te registreer. Die vorm is by enige arbeidsentrum of op die webwerf verkrygbaar. Klik hier vir die registrasievorm.

Die vorm moet ook ’n kopie van die Registrateur van Maatskappye se registrasiesertifikaat bevat indien die werkgewer ’n maatskappy of beslote korporasie is, of ’n ID indien die werknemer die alleeneienaar van die besigheid is.

Die vorm kan na Posbus 955, Pretoria, 0001, gepos word.

 

Hoe die Vergoedingsfonds betaal word

Vanaf April elke jaar stuur die Vergoedingsfonds assesseerkennisgewings aan werknemers wat vir hulle sê hoeveel om te betaal. Dit word dwarsdeur die jaar gedoen en daar kan nie vooruit gesê word wanneer werkgewers hulle kennisgewings sal kry nie.

Die datum waarteen werkgewers moet betaal, is op die assesseerkennisgewing gedruk. Dit is gewoonlik binne 30 dae na die datum waarop die kennisgewing gestuur is. Werkgewers kan op drie maniere betaal, t.w. per tjek, deur ’n direkte debiet of deur ’n internetbanktransaksie.

Klik hier vir meer inligting.

Hoe om ’n beroepsongeluk by die Vergoedingsfonds aan te meld as jy ’n werkgewer is

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes vereis dat werkgewers alle ongelukke by die werk moet aanmeld. Dit moet soos volg gedoen word:

 • Werkgewers moet Deel A van vorm Cl.2 invul en dit so gou moontlik aan die dokter of hospitaal gee.
 • Werkgewers moet vir die eerste drie maande na die ongeluk aan die werknemer vergoeding betaal. Die Vergoedingsfonds sal die werkgewer hiervoor vergoed.
 • Werkgewers moet die Eerste Mediese Verslag (Cl.4) stuur sodra hulle dit van die dokter ontvang. Indien die werker vir ’n lang tyd van die werk af wegbly, moet werkgewers die Mediese Vorderingsverslag (W.Cl.5) van die dokter kry en dit elke maand aan die Fonds stuur. Wanneer die werker weer begin werk, moet die werkgewer die Hervattingsverslag (W.Cl.6), tesame met die Finale Mediese Verslag (W.Cl.5) aan die Vergoedingsfonds stuur.

Hoe om inkomsteverklarings aan die Vergoedingsfonds te stuur

Die Vergoedingskommissaris sal elke jaar teen 31 Januarie ’n inkomste-opgawevorm (WAS.8) aan alle geregistreerde werkgewers stuur, wat volledig ingevul moet word.

Die inkomste-opgawevorm (WAS.8) kan soos volg ingedien word:

 • Dit kan per hand by die Vergoedingsfonds se kantore in Pretoria afgelewer word, of by die naaste arbeidsentrum in enige provinsie in die Republiek van Suid-Afrika.
 • Dit kan na die volgende posadres gestuur word: Vergoedingsfonds, Posbus 955, Pretoria, 0001.

 

Navrae:

Oproepsentrumnommer: 0860105350

E-pos: cf-info@labour.gov.za

 

Bronne:

Departement van Arbeid: http://www.labour.gov.za/DOL

Internasionale Arbeidsorganisasie: http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

SME Toolkit South Africa: http://southafrica.smetoolkit.org/sa/en/content/en/5157/A-guide-to-the-Occupational-Accidents-and-Compensation-Fund-

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog