Lafhartige base en hoe om hulle te hanteer

Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink Ons dink dikwels aan base as vreeslose en dapper leiers wat nie bang is vir konflik nie en wat politieke beskerming aan hul personeel sal verskaf teen oormatige boeliery en teistering. Maar, helaas, dit is nie altyd die geval nie. Lafhartige base die wêreld oor sal hul werknemers uitverkoop om hul […]

Lees meer

Cowardly bosses and how to handle them

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink We often think of bosses as intrepid and bold leaders who don’t fear conflict and provide political cover for their staff against undue bullying and harrassment. Alas, this is not always so. Craven managers across the world would sell out their own employees so as to protect their own reputations and […]

Lees meer

Hints for more effective work meetings

Volgens Articles

By Essie Bester Meetings are meant to increase productivity and efficiency. If everybody is on the same page and know what must be done, even the most challenging tasks can be performed with a smile. In reality, though, most of us attend unproductive meetings. Research shows that on average managers spend 18 hours a week […]

Lees meer

Wenke vir meer effektiewe werksvergaderings

Volgens Artikels

Deur Essie Bester Vergaderings is bedoel om produktiwiteit en doeltreffendheid te verhoog. As almal eenders dink en bewus is van wat gedoen moet word, kan selfs die uitdagendste take lag-lag afgehandel word. Maar in werklikheid woon die meeste van ons week na week onproduktiewe vergaderings by. Navorsing toon dat ʼn bestuurder gemiddeld  18 uur per […]

Lees meer

Voel jy verkul by die werk? Hoe om terug te baklei

Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink Ondermyning is seker een van die onverdraagbaarste uitdagings by die werk. Dit neem menige gedaantes aan: om nie genooi te word na vergaderings wat jou werk affekteer nie, om uitgesluit te word van projekte wat binne jou area van deskundigheid en verantwoordelikheid val, opdragte en ooreengekome planne wat verontagsaam word, om […]

Lees meer

Feeling cheated at work? How to fight back

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink Subversion must be one of the most intolerable challenges in the workplace. It takes a plethora of guises: not being invited to meetings that affect your work, being excluded from projects that fall within your area of expertise and responsibility, orders and agreed-upon plans being flouted, being overlooked for promotion, someone […]

Lees meer

Employees’ strong points are the cornerstone of a company’s success

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and accompanying lockdown and regulations have resulted in many companies still struggling to regain their lost market share of the past few months. However, Arnoux Maré, managing director of Innovative Staffing Solutions, is of the opinion that business leaders can still turn their companies or undertakings around. “The year […]

Lees meer

Werkers se sterk punte is hoeksteen van maatskappy se sukses

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie en gepaardgaande inperking en regulasies het tot gevolg dat talle maatskappye steeds sukkel om hul verlore markaandeel van die afgelope paar maande terug te kry. Arnoux Maré, besturende direkteur van Innovative Staffing Solutions, is egter van mening dat sakeleiers steeds hul maatskappye of ondernemings weer kan terugdraai. “Die jaar is […]

Lees meer

This is how you can increase job satisfaction

Volgens Articles

By Nico Strydom Job satisfaction plays an important role in an employee’s motivation to stay with a company and be loyal to the organisation. Employees who are satisfied in the workplace will without hesitation go the extra mile for their employer and are proud of their work, their colleagues and employer. However, job satisfaction can […]

Lees meer

Só kan jy werktevredenheid verhoog

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Werktevredenheid speel ʼn belangrike rol in ʼn werknemer se motivering om by ʼn maatskappy te bly en lojaal te wees teenoor die organisasie. Werknemers wat tevrede is in die werkplek sal sonder huiwering die ekstra myl vir hul werkgewer loop en is trots op hul werk, hul kollegas en werkgewer. Werktevredenheid kan […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog