Wenke vir meer effektiewe werksvergaderings

Volgens Artikels

Deur Essie Bester Vergaderings is bedoel om produktiwiteit en doeltreffendheid te verhoog. As almal eenders dink en bewus is van wat gedoen moet word, kan selfs die uitdagendste take lag-lag afgehandel word. Maar in werklikheid woon die meeste van ons week na week onproduktiewe vergaderings by. Navorsing toon dat ʼn bestuurder gemiddeld  18 uur per […]

Lees meer

Voel jy verkul by die werk? Hoe om terug te baklei

Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink Ondermyning is seker een van die onverdraagbaarste uitdagings by die werk. Dit neem menige gedaantes aan: om nie genooi te word na vergaderings wat jou werk affekteer nie, om uitgesluit te word van projekte wat binne jou area van deskundigheid en verantwoordelikheid val, opdragte en ooreengekome planne wat verontagsaam word, om […]

Lees meer

Feeling cheated at work? How to fight back

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink Subversion must be one of the most intolerable challenges in the workplace. It takes a plethora of guises: not being invited to meetings that affect your work, being excluded from projects that fall within your area of expertise and responsibility, orders and agreed-upon plans being flouted, being overlooked for promotion, someone […]

Lees meer

Employees’ strong points are the cornerstone of a company’s success

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and accompanying lockdown and regulations have resulted in many companies still struggling to regain their lost market share of the past few months. However, Arnoux Maré, managing director of Innovative Staffing Solutions, is of the opinion that business leaders can still turn their companies or undertakings around. “The year […]

Lees meer

Werkers se sterk punte is hoeksteen van maatskappy se sukses

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie en gepaardgaande inperking en regulasies het tot gevolg dat talle maatskappye steeds sukkel om hul verlore markaandeel van die afgelope paar maande terug te kry. Arnoux Maré, besturende direkteur van Innovative Staffing Solutions, is egter van mening dat sakeleiers steeds hul maatskappye of ondernemings weer kan terugdraai. “Die jaar is […]

Lees meer

This is how you can increase job satisfaction

Volgens Articles

By Nico Strydom Job satisfaction plays an important role in an employee’s motivation to stay with a company and be loyal to the organisation. Employees who are satisfied in the workplace will without hesitation go the extra mile for their employer and are proud of their work, their colleagues and employer. However, job satisfaction can […]

Lees meer

Só kan jy werktevredenheid verhoog

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Werktevredenheid speel ʼn belangrike rol in ʼn werknemer se motivering om by ʼn maatskappy te bly en lojaal te wees teenoor die organisasie. Werknemers wat tevrede is in die werkplek sal sonder huiwering die ekstra myl vir hul werkgewer loop en is trots op hul werk, hul kollegas en werkgewer. Werktevredenheid kan […]

Lees meer

Does music help us work better?

Volgens Articles

By Wilma Bedford Do you work and study with music in the background? It may surprise you that research shows you don’t necessarily perform better or are more productive with music in your ears. The idea that music can do all of the above dates from the Second World War and specifically pertaining to 23 […]

Lees meer

Verbeter Musiek Jou Werksverrigting?

Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford Werk en studeer jy met musiek in die agtergrond? Jy mag jou verbaas dat navorsing toon dat jy nie noodwendig beter presteer of meer produktief is met musiek in jou ore nie. Die gedagte dat musiek al bogenoemde kan doen, dateer uit die Tweede Wêreldoorlog en spesifiek rakende 23 Junie 1940, toe […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog