Deur Melodie Veldhuizen

Wat is etiese gedrag en waarom is etiese optrede in die werkplek noodsaaklik?

Onetiese gedrag deur werknemers kan ʼn negatiewe impak op die besigheid se beeld na buite hê, maar dit kan ook die maatskappykultuur en werknemers se gesindheid teenoor mekaar beïnvloed. Die teenoorgestelde is   gelukkig ook waar. Etiese gedrag is bevorderlik vir positiewe interne verhoudings, en ook vir die maatskappy se reputasie.

ʼn Persoon wat spontaan etiese gedrag uitleef, getuig van sterk inherente morele waardes. Hulle doen onder alle omstandighede die regte ding, ongeag of hulle daarvoor erkenning ontvang of beloon word al dan nie. Hierdie gedrag word in hulle alledaagse interaksie met alle mense weerspieël, maar sal ook in die werkplek neerslag vind.

In ʼn werksituasie behoort elke werknemer op elke vlak van die maatskappy altyd eties op te tree. Ongelukkig is etiese optrede nie iets wat van nature by elke mens voorkom nie. Om te verseker dat ʼn hoë vlak van etiese standaarde deurgaans gehandhaaf word, kan maatskappybestuur ʼn etiese gedragskode implementeer, met ʼn ingesteldheid van geen verdraagsaamheid betreffende onetiese gedrag nie.

ʼn Goeie manier om ʼn etiese ingesteldheid onder werknemers te vestig, is natuurlik ook om ʼn positiewe voorbeeld te stel. ʼn Bestuurder wat in alle situasies etiese gedrag demonstreer, sal almal – kollegas en kliënte – regverdig behandel. Sodoende word ook ʼn positiewe werkomgewing geskep waar almal as ʼn span saamwerk en dieselfde doelwit nastreef, naamlik om die maatskappy se positiewe beeld na buite te bevorder.

Voorbeelde van etiese gedrag in die werkplek

Respek vir almal boesem vertroue in sodat elkeen ook die vrymoedigheid sal hê om hul mening te lug sonder vrees vir kritiek. Respek dui ook daarop dat jy gewillig is om na die ander persoon se kant van die saak te luister.  Wat ook al die aard van die verhouding – kollegiaal, tussen personeel van die maatskappy onderling, of teenoor kliënte – of die saak waaroor daar ʼn meningsverskil bestaan, behandel almal met respek.

Openhartige en eerlike kommunikasie en optrede binne die maatskappy lei tot ʼn vertrouensverhouding tussen kollegas onderling, asook tussen bestuur en werknemers op alle vlakke. Dit sluit ook in kommunikasie oor foute wat bewustelik of onbewustelik begaan is. Kommunikasie help ook om te verseker dat werknemers daarvan bewus is wanneer hulle ʼn reël oortree of diens van lae gehalte lewer. Eerlikheid na buite die organisasie (soos teenoor diensverskaffers en kliënte) verseker volhoubare vertroue in die integriteit van die maatskappy.

ʼn Sin vir verantwoordelikheid beteken dat jy erken as jy ʼn fout begaan het en gewillig is om die probleem op te los. Dit voorkom dat jy skouerophalend kollegas of selfs kliënte blameer vir jou foute en jouself van alle blaam onthef.

ʼn Gesindheid van positiwiteit en hulpvaardigheid om, wanneer daar ʼn probleem opduik, nie net die negatiewe raak te sien en hande gevou agteroor te sit nie. Jy sal die positiewe raaksien, die probleem help oplos en hulp aanbied waar jy kan. Indien dit wel nodig is om ʼn probleem aan te roer, doen dit op só ʼn wyse dat dit nie lyk asof jy die ”skuldige” aanval of kritiseer nie maar eerder dat jy wil help om die probleem op te los.

ʼn Professionele voorkoms en optrede is ʼn teken dat jy jou werk ernstig opneem. Maar dit dui ook op selfrespek en respek vir jou werkgewer, kollegas en kliënte. Dit beteken ook dat jy aandagtig sal  luister na die persoon met wie jy op ʼn gegewe stadium in gesprek is en dus ook geen onnodige onderbrekings deur ʼn derdeparty sal duld nie.

Onbaatsugtigheid en doelwitgedrewenheid beteken dat jy jou werkgewer se belange  eerder as jou eie op die hart dra. Daarom sal jy jou bes doen om werk van hoë gehalte te lewer, eerder as om net die minimum te doen, selfs al beteken dit dat jy oortyd sal moet werk. Jou salaristjek en moontlike jaarlikse bonus moenie die enigste motiveerders wees om jou beste te lewer nie.

Betroubaarheid is een van die belangrikste sleutels tot goeie werketiek. Dit behels dinge soos stiptelikheid (betyds vir werk en loop nie vroeër of neem nie langer etenstye nie) en om nie sommer net van die werk af weg te bly nie. Betroubaarheid beteken dat jou werkgewer op jou kan reken om ʼn belangrike projek betyds te voltooi, of om nie ʼn kliënt in die steek te laat teenoor wie jy onderneem het om op ʼn spesifieke tyd ʼn produk of diens te lewer nie.

Toegewydheid en lojaliteit teenoor die werkgewer en die werk lei daartoe dat werknemers nie so dikwels van werk verwissel nie omdat hulle nie hul posisie by die maatskappy wil prysgee nie. Daarom sal hul ook die ekstra myl loop om meer te doen as wat van hulle verwag word. Hulle lojaliteit verseker ook dat hulle nie skinderpraatjies oor hul kollegas sal versprei of iets sal sê of doen wat hul maatskappy in ʼn negatiewe lig sal stel nie.

Wees deurgaans produktief deurdat jy konsekwent vinnig en deeglik werk om jou  werk af te handel en nie onnodig tyd verspeel deur rond te loop en kollegas uit die werk te hou nie. Daarbenewens  sal hulle nie gemotiveerd bly as hulle ʼn taak moet verrig waarvan hulle nie hou nie, wat vervelig is, of wat bo hul vuurmaakplek is.

Samewerking en spanwerk geniet prioriteit omdat hulle besef dat dit in die maatskappy en die res van die span se belang is. Daarom sal hulle hul nie deur faktore soos persoonlikheidsverskille en onderlinge geskille laat beïnvloed nie. Hulle sal eerder ʼn doelgerigte poging aanwend om positiewe verhoudings te smee en deurgaans hoflik en respekvol te bly, ten einde span- en maatskappydoelwitte te bereik.

Moenie by skinderpraatjies betrokke raak nie – nie onderling tussen kollegas oor die bestuurder of ander kollegas nie, en nog minder by die oordra van stories oor gebeure binne die maatskappy, kliënte of kontrakteurs nie. Hoewel dit op die oog af onskadelik kan voorkom, het dit die negatiewe gevolge dat dit die beeld skaad van die persoon oor wie skinderpraatjies versprei word, of van die maatskappy as geheel. Daarbenewens skaad dit ʼn vertrouensverhouding, verlaag die moreel in die werkomgewing, belemmer spanwerk, en kan lei tot dissiplinêre optrede, en selfs ʼn hofgeding omdat die skindertong van naamskendery aangekla kan word. Dus, as jy nie iets goeds van iemand of van ʼn kollega of jou organisasie kan sê nie, swyg dan eerder.

 

Bronne

Business News Daily. https://www.businessnewsdaily.com/9424-business-ethical-behavior.html

Chron. https://smallbusiness.chron.com/list-good-work-ethics-employees-21503.html

Chron. https://smallbusiness.chron.com/five-characteristics-good-work-ethic-10382.html

Chron. https://smallbusiness.chron.com/create-atmosphere-honesty-workplace-10098.html

Syntrio. https://www.syntrio.com/blog/the-negative-impact-of-gossip-in-the-workplace/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog