DEELTYDSE DOSENT IN BESIGHEIDSKOMMUNIKASIE

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn deeltydse pos vir ʼn dosent in Besigheidskommunikasie in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BComHons in Kommunikasiekunde of ander relevante dissipline met Kommunikasie of soortgelyke module as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasie beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hulle reeds besig is met verdere nagraadse studies in ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwys­tegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykervaring, gepubliseerde akademiese artikels, en ervaring in die ontwikkeling van studie­materiaal sal in kandidate se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel van assesseringsaktiwiteite in ʼn e-leer-omgewing; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede, uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saam­werk, inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 30 November 2020  ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan aanvaar word dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie. Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog