VOLTYDSE DOSENT IN FINANSIËLE BESTUUR EN BESTUURSREKENINGKUNDE

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion met twee onderrigleermodelle, naamlik die voltydse kontakmodel en die nauurse onderrigmodel. Akademia het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent op die vakgebied van Finansiële Bestuur en/of Bestuursrekeningkunde in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskikbaar. Om vir die pos te kwalifiseer moet ʼn kandidaat oor ʼn goeie taalvermoë in akademiese Afrikaans beskik, ten minste drie jaar ervaring in hoër onderwys hê, en oor ʼn BComHons in Finansiële Bestuur / Bestuursrekeningkunde of ander relevante dissipline met Bestuursrekeningkunde en Finansiële Bestuur of soortgelyke modules as deel van voorgraadse of nagraadse kwalifikasies beskik.

Dit sal tot die kandidaat se voordeel strek indien hy/sy hoër gekwalifiseerd is as die minimumvereiste of reeds besig is met verdere nagraadse studies in Finansiële Bestuur of Bestuursrekeningkunde, of beskik oor ʼn voltooide CIMA-kwalifikasie of ʼn verwante dissipline. Ervaring in afstandsonderrig, blootstelling aan en vorige gebruik van onderwystegnologie, kennis van en kundigheid in die elektroniese onderrig-en-leer-omgewing, praktykservaring, gepubliseerde akademiese artikels en ervaring in die ontwikkeling van studiemateriaal sal in ʼn kandidaat se guns tel.

Daar sal van die aangestelde dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig wat onder andere insluit die ontwikkeling, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en nasien van assesseringsaktiwiteite; asook die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

Die ideale kandidaat moet oor sterk skryf- en redigeervaardighede beskik; uitstekende kommunikasie-, aanbiedings- en interpersoonlike vaardighede hê; onafhanklik of in spanverband kan saamwerk; inisiatief kan neem en oplossingsgedrewe wees; goeie administratiewe en prioritiseringsvermoë hê; oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer; ʼn passie vir Afrikaans hê; en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 24 Oktober 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan aanvaar word dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie. Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog