ORANIA DORPSRAAD:

VAKANTE POS: REGSPRAAKASSISTENT

Oor die pos:

Orania Dorpsraad as dinamiese instelling staan op die voorpunt van die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde regspleging onder Afrikaners. Die Afdeling: Regspraak toon baie sterk groei en benodig die dienste van ‘n assistent.

Die assistent sal verantwoordelikheid neem vir die fasilitering en administrasie van mediasies en arbitrasies en sal bystand verleen met dissiplinêre verhore. Voormelde geskied in lyn met Orania se interne prosesse vir alternatiewe geskilbeslegting sowel as dissiplinêre kode.

Vereistes vir ‘n suksesvolle aansoek:

Die suksesvolle kandidaat sal aan die volgende vereistes voldoen:

  • oor verblyfreg in Orania beskik;
  • ‘n sterk verbintenis hê tot die strewe van Orania tot selfbeskikking en ‘n verbintenis tot die beginsels van selfstandigheid, selfwerksaamheid en trotse Afrikanerskap soos in Orania beoefen;
  • deeglike begrip toon van die Orania-gedagte;
  • oor ‘n regsagtergrond beskik (met ‘n regskwalifikasie tot die aansoeker se voordeel), of ‘n student wat besig is met studies in die regte, of verwante studies met regsvakke as komponent daarvan met verkieslik ‘n roosteropsie wat na-uurse studies toelaat;
  • oor eie vervoer beskik;
  • die handhawing van goeie menseverhoudinge en die vermoë om onafhanklik te kan funksioneer;
  • goed kan saamwerk met die verskillende afdelings van die Dorpsraad;
  • uitstekende kommunikasie vaardighede in Afrikaans, insluitend skryfwerk; en
  • goeie rekenaarvaardighede.

 

Aansoekproses:

Aansoeke moet voor of op Dinsdag, 7 Junie 2022 om 16:30 by die Orania Dorpskantoor ingedien word. Skakel die Dorpskantoor by 053 207 0064 vir navrae. Aansoeke kan ook per e-pos ingedien word by sanri@solidariteit.co.za

Let asseblief daarop dat slegs aansoeke en CV’s wat in Afrikaans is in aanmerking geneem sal word.

Datum waarop diens aanvang neem:

Dit is die oogmerk van Orania Regspraak om ‘n aansoeker aan te stel wat op 25 Julie 2022 met sy of haar diens kan begin.

 

 

 

 

Tagged as: regsassistent

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog