Volgens Artikels

Wanneer kan ek van WVF eis?

Die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) is ‘n tydelike veiligheidsnet vir korttermynverligting aan werkers wanneer hulle werkloos raak of om spesifieke redes nie kan werk nie.

Volgens die departement van arbeid voorsien die Wet op Werkloosheidsversekering beskerming aan werkers wat werkloos raak. “Dit bepaal die eis van werkloosheidsvoordele vir werkloosheid, kraamvoordele, siektevoordele, aannemingsvoordele en voordele vir afhanklikes.”

Werkgewers moet werkloosheidversekeringsbydraes betaal ten bedrae van 2% van die waarde van elke werker se maandelikse salaris. Die werkgewer en die werknemer betaal elk 1%. Die bydraes word betaal aan die Werkloosheidversekeringsfonds of die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS).

Begunstigdes van WVF

Die Wet op Werkloosheidversekering en die Wet op Werkloosheidvesekeringsbydraes geld vir alle werkgewers en werknemers, behalwe:

  • Werkers wat minder as 24 uur per maand vir ‘n werkgewer werk;
  • leerders;
  • staatsamptenare;
  • buitelanders wat op kontrak werk en by verstryking van hulle kontrakte gerepatrieer word;
  • werkers wat ‘n maandelikse staatspensioen (ouderdomspensioen) ontvang; hulle is sedert 7 Februarie 2007 nie meer uitgesluit van bydraes tot die WVF nie; of
  • werkers wat net kommissie verdien.
  • Werkgewers van huiswerkers en hul werkers word sedert 1 April 2003 onder die Wet ingesluit.

Klik hier vir ‘n basiese gids vir WVF-registrasie.

Bydraes betaalbaar

Die bydrae wat ‘n werkgewer van ‘n werker se salaris moet aftrek, is 1% van die werker se totale salaris, kommissie uitgesluit. Benewens die 1% wat van die werker afgetrek word, dra die werkgewer 1% by vir elke werker in sy diens. Die totale bydrae wat aan die WVF betaal word, is dus 2%.

Voordele wat deur die fonds betaal word

Werkloosheid

Indien ‘n persoon sy of haar werk verloor, moet hy of sy om werkloosheidsvoordele aansoek doen binne ses maande nadat hy of sy werkloos geword het. Volgens die Wet op Werkloosheidversekering is ‘n bydraer geregtig op een dag se voordeel vir elke ses voltooide dae se indiensneming, tot ‘n maksimum van 238 dae (34 weke). Die bedrag geld wat geëis kan word, hang af van hoe lank die persoon gewerk het. Indien die persoon vier jaar gewerk het, sal hy of sy die maksimum bedrag kry – tot 58% van sy of haar inkomste, oor ‘n paar maande betaal.

Klik hier om uit te vind hoe om werkloosheidvoordele te eis.

 

Siekte

‘n Persoon kan siektevoordele eis as hy of sy as gevolg van siekte nie kan werk nie, maar nie indien die duur van die siekte minder as 14 dae is nie.

Klik hier om uit te vind hoe om siektevoordele te eis.

Kraam

‘n Bydraer wat swanger is, is geregtig op 17 weke (121 dae) se kraamvoordele. ‘n Bydraer wat gedurende die derde trimester ‘n miskraam of doodgebore kind het, is geregtig op ‘n maksimum kraamvoordeel vir ses weke na die miskraam of doodgeboorte. ‘n Aansoek om kraamvoordele moet minstens agt weke voor die geboorte op die voorgeskrewe wyse by ‘n arbeidskantoor gemaak word.

Klik hier om uit te vind hoe om kraamvoordele te eis.

Aanneming

‘n Persoon kan om aannemingsvoordele aansoek doen indien die kind ingevolge die Wet op Kindersorg aangeneem is, die tydperk waarvoor die bydraer nie gewerk het nie, gebruik is om vir die kind te sorg en die aangenome kind jonger as twee jaar is.

Klik hier om uit te vind hoe om aannemingsvoordele te eis.

Afhanklikevoordele

Die oorlewende gade of die lewensmaat van ‘n gestorwe bydraer is op die afhanklikevoordele geregtig indien aansoek binne ses maande na die dood van die bydraer gemaak word. Enige afhanklike kind van ‘n gestorwe bydraer is op die afhanklikevoordele geregtig indien daar nie ‘n oorlewende gade of lewensmaat is nie of die oorlewende gade of lewensmaat nie binne ses maande na die bydraer se dood om die voordele aansoek gedoen het nie.

Klik hier om uit te vind hoe om afhanklikevoordele te eis.

Bonne:

Departement van Arbeid: www.labour.gov.za

Suid_Afrikaanse Inkomstediens: www.sars.gov.za

Labour Protect: www.labourprotect.co.za

SME Toolkit South Africa: http://southafrica.smetoolkit.org/sa/en/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog